Cung Cấp Voice Talent, MC Nam, Bắc, Anh, Mỹ, Úc…

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][slz_main_title style=”style-2″ subtitle=”Lồng TIếng, TVC, Tổng Đài, Hộp Đen, Phim …” align=”center” show_icon=”0″ title=”Thu Âm Quảng Cáo, Cung Cấp Voice Talent” image=”3197″][vc_column_text]

Sự Khác Biệt Ở Dịch Vụ Mix Và Master Thu Âm Quảng Cáo Của Chúng Tôi Đồng Thời Cũng Sẽ Tạo Sự Khác Biệt Sản Phẩm Cho Khách Hàng, Đối Tác Của Bạn

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25″][slz_video_carousel style=”style-3″ list_video=”%5B%7B%22video_title%22%3A%22Voice%20Talent%20Chung%20Ch%C3%A2u%20-%20TVC%20Hay%20Nh%E1%BA%A5t%20-%20Socola%20Alluvia%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22ogBe2glB6Xs%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22MC%20Thi%C3%AAn%20B%E1%BA%A3o%20-%20Voice%20Talent-%20TVC%20Castrol%20nam%20mien%20nam%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22xRI2pi9kHv8%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%ABu%2049%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kho%C3%A1ng%20Avene%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20Nam%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22891GRbAzr8E%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%ABu%20t%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%2073%20T%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20sony%20ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20B%E1%BA%AFc%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22QFRL_LC6Kt0%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22%20M%E1%BA%ABu%20l%E1%BB%9Di%20ch%C3%A0o%20ti%E1%BA%BFng%20anh%203%20VivoCity%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20Nam%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22WcRnQxPo85o%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%ABu%20l%E1%BB%9Di%20ch%C3%A0o%2082%20VivoCity%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20Nam%20%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%2211NwNCSjA_4%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25″][slz_button btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22B%E1%BA%A3ng%20Gi%C3%A1%20Thu%20%C3%82m%20%C4%90%E1%BB%8Dc%20T%C3%ADnh%20Gi%E1%BB%9D%22%2C%22box_shadow%22%3A%22true%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fbang-gia-thu-am-quang-cao%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25203%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_width%22%3A%222%22%2C%22border_style%22%3A%22dotted%22%2C%22border_radius%22%3A%222%22%2C%22margin_right%22%3A%222%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22H%C3%8CNH%20%E1%BA%A2NH%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fhinh-anh-3-studio-a-b-c%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25204%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22B%E1%BA%A1n%20C%E1%BA%A7n%20Voice%20Talent%20Ph%C3%B9%20H%E1%BB%A3p%20-%20Li%C3%AAn%20H%E1%BB%87%200915%2045%2041%2044%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25″][vc_column_text css_animation=”fadeInDownBig”]

99 Voice Các Nhãn Hiệu Saporo, Daikin, Manulife, Chí Tài, Ốc Thanh Vân, Vietnam Idol…

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][slz_main_title style=”style-2″ align=”center” extra_title=”Phòng Thu Âm Nguyễn Báu” title=”Giới Thiệu Tổng Quan”][slz_icon_box column=”4″ icon_box=”%5B%7B%22style_1%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22center%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%222260%22%2C%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99i%20Ng%C5%A9%20K%E1%BB%B9%20Thu%E1%BA%ADt%20Chuy%C3%AAn%20Nghi%E1%BB%87p%22%2C%22des%22%3A%22%C4%90%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20b%C3%A0i%20b%E1%BA%A3n%2C%20chuy%C3%AAn%20m%C3%B4n%20gi%E1%BB%8Fi%2C%20t%E1%BA%ADn%20t%C3%A2m%20v%E1%BB%9Bi%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%2C%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%B4ng%20vi%E1%BB%87c%22%7D%2C%7B%22style_1%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22center%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-wpbeginner%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-sun-inv%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%222259%22%2C%22title%22%3A%22Uy%20T%C3%ADn%20L%C3%A2u%20N%C4%83m%20%22%2C%22des%22%3A%22Ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20t%E1%BB%AB%202009%20-%20Nay.%20Ch%E1%BA%A5t%20L%C6%B0%E1%BB%A3ng%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A2nh%20%C3%82m%20Thanh%20Lu%C3%B4n%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%90%E1%BA%A3m%20B%E1%BA%A3o%20M%E1%BB%A9c%20T%E1%BB%91t%20Nh%E1%BA%A5t%20Cho%20S%E1%BA%A3n%20Ph%E1%BA%A9m%20C%E1%BB%A7a%20B%E1%BA%A1n%20V%C3%A0%20Kh%C3%A1ch%20H%C3%A0ng%20C%E1%BB%A7a%20B%E1%BA%A1n%22%7D%2C%7B%22style_1%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22center%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-volume-control-phone%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-aperture%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%222257%22%2C%22title%22%3A%22Thi%E1%BA%BFt%20B%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BA%B3ng%20C%E1%BA%A5p%20Qu%E1%BB%91c%20T%E1%BA%BF%20%22%2C%22des%22%3A%22%C4%90%C6%B0%E1%BB%A3c%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%2C%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20c%E1%BA%A9n%20th%E1%BA%ADn%20b%E1%BB%9Fi%20KTV%20%20kinh%20nghi%E1%BB%87m%20l%C3%A2u%20n%C4%83m%20trong%20ngh%E1%BB%81.%20V%C3%A0%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20t%E1%BB%AB%20M%E1%BB%B9%2C%20Anh%2C%20%C4%90%E1%BB%A9c%20…nh%E1%BB%AFng%20n%E1%BB%81n%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20thu%20%C3%A2m%20h%C3%A0ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23020000%22%2C%22button_background_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22style_1%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22center%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-volume-control-phone%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-aperture%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%222257%22%2C%22title%22%3A%22V%E1%BB%8B%20Tr%C3%AD%20M%E1%BA%B7t%20Ti%E1%BB%81n%20Trung%20T%C3%A2m%20Qu%E1%BA%ADn%203%20%22%2C%22des%22%3A%22G%E1%BA%A7n%20Ch%E1%BB%A3%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%2C%20Thu%E1%BA%ADn%20ti%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A3i%20m%C3%A1i%20v%E1%BB%9Bi%20ch%E1%BB%95%20%C4%91%E1%BA%ADu%20xe%20h%C6%A1i%202-3%20chi%E1%BA%BFc.%20%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]Cảm Ơn Các Bạn Đã Ủng Hộ Nguyễn Báu Studio[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_facebook type=”box_count” css_animation=”fadeInLeftBig”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][slz_main_title style=”style-2″ subtitle=”Được Khách Hàng, Đối Tác Tin Tưởng Là Điều” align=”center” extra_title=”Nguyễn Báu Trân Trọng”][vc_empty_space][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]

  positive review  phòng thu ok , nv nhiệt tình , có dịp sẽ quay lại lần sau

  thumb Nguyễn Thảo
  5/29/2023

  positive review  Cam on rat nhieu. se tro lai va gioi thieu ban be 😍😍😍

  thumb Thai Huy
  5/19/2023

  positive review  Chất lượng thu tốt, phòng thu nhiệt tình, dễ thương ❤️

  thumb Hồng Ngọc
  3/12/2022

  positive review  Lần đầu đi thu âm không biết bắt đầu từ đâu cũng nhờ sự hỗ trợ ,tư vấn và hướng dẫn tận tình của các anh chị KTV phòng thu, kết quả mang lại tôi rất ưng ý luôn. Nhiệt tình và hài hước mang lại điểm nhấn nơi đây. ĐIỂM 10 trọn vẹn

  thumb Kim Trần
  5/10/2021
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row style=”style-1″ subtitle=”Kỷ Niệm 11 Năm Hoạt Động – Từ 2009″ align=”center” extra_title=”” subtitle_color=”” show_icon=”0″ icon_library=”vs” extra_title_color=”” extra_class=”” title=”GIảm Đến 25% Các Dịch Vụ Chính” image=”2938″ title_color=”” icon_vs=”” icon_openiconic=”” icon_typicons=”” icon_entypo=”” icon_linecons=”” icon_monosocial=”” icon_material=”” icon_ionicons=””][vc_column][slz_main_title subtitle=”Cung Cấp Voice Talent, MC Nam, Bắc, Anh, Mỹ, …” align=”center” show_icon=”0″ title=”Phù Hợp Cho Kịch Bản Của Bạn” image=”2938″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1484897374013{padding-top: 110px !important;padding-bottom: 120px !important;background-image: url(https://nguyenbaustudio.com/wp-content/uploads/2017/01/home1-banner1.png?id=3995) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”7/12″ el_class=”slz_col-sm-12″][vc_column_text css=”.vc_custom_1602868581553{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]

Cung Cấp Voice Talent, MC

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1602868643134{margin-top: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”]

CHO KỊCH BẢN TVC, LỒNG TIẾNG, THUYẾT MINH, PHIM, HỘP ĐEN, PHÁT LOA, ĐIỆN MÁY, THỜI TRANG…

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1602868694255{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 35px !important;}”]

Chỉ cần gọi 0915 454144 hoặc email : nguyenbau.studio@gmail.com

[/vc_column_text][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22H%E1%BB%97%20Tr%E1%BB%A3%2C%20B%C3%A1o%20Gi%C3%A1%20%200915%2045%2041%2044%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Flien-he%252F%7Ctitle%3A%25C4%2590%25E1%25BA%25B7t%2520Ngay%7C%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”4/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”60″][slz_main_title style=”style-2″ subtitle=”Lồng TIếng, TVC, Tổng Đài, Hộp Đen, Phim …” show_icon=”0″ title=”Thu Âm Quảng Cáo, Cung Cấp Voice Talent” image=”3197″][vc_column_text]

Sự Khác Biệt Ở Dịch Vụ Mix Và Master Thu Âm Quảng Cáo Của 
Chúng Tôi Đồng Thời Cũng Sẽ Tạo Sự Khác Biệt Sản Phẩm Cho Khách Hàng, Đối Tác Của Bạn

[/vc_column_text][slz_video_carousel style=”style-3″ list_video=”%5B%7B%22video_title%22%3A%22MC%20Chung%20Ch%C3%A2u%20-%20TVC%20Hay%20Nh%E1%BA%A5t%20-%20Socola%20Alluvia%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22ogBe2glB6Xs%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22MC%20Thi%C3%AAn%20B%E1%BA%A3o%20-%20Vocie%20Talent-%20TVC%20Castrol%20nam%20mien%20nam%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22xRI2pi9kHv8%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%ABu%2049%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kho%C3%A1ng%20Avene%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20Nam%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22891GRbAzr8E%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%ABu%20t%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%2073%20T%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20sony%20ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20B%E1%BA%AFc%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22QFRL_LC6Kt0%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22%20M%E1%BA%ABu%20l%E1%BB%9Di%20ch%C3%A0o%20ti%E1%BA%BFng%20anh%203%20VivoCity%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20Nam%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22WcRnQxPo85o%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%ABu%20l%E1%BB%9Di%20ch%C3%A0o%2082%20VivoCity%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20Nam%20%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%2211NwNCSjA_4%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25″][slz_button btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22C%C3%82U%20H%E1%BB%8EI%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20G%E1%BA%B6P%20NH%E1%BA%A4T%22%2C%22box_shadow%22%3A%22true%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fbang-gia-thu-am-quang-cao%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25203%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_width%22%3A%222%22%2C%22border_style%22%3A%22dotted%22%2C%22border_radius%22%3A%222%22%2C%22margin_right%22%3A%222%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22H%C3%8CNH%20%E1%BA%A2NH%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fhinh-anh-3-studio-a-b-c%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25204%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_column_text css_animation=”fadeInDownBig”]

99 Voice Các Nhãn Hiệu Saporo, Daikin, Manulife, Chí Tài, Ốc Thanh Vân, Vietnam Idol…

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”60″][slz_main_title style=”style-2″ show_icon=”0″ title=”Thu Âm, Hoà Âm Phối Khí, Làm Beat” image=”3197″][vc_column_text css_animation=”fadeInDownBig”]

Thu Âm Bài Hát, Quay MV, Sản Xuất Phát Hành Sáng Tác Mới Trên Zing, NCT, Youtube, Nhac.vn, Thực hiện Hoà Âm Sáng Tác Mới, Phối Cover Beat, Tạo Karaoke ...

[/vc_column_text][slz_video_carousel style=”style-3″ list_video=”%5B%7B%22video_title%22%3A%22%C3%81NH%20S%C3%81NG%20TR%E1%BB%9E%20L%E1%BA%A0I%20-%20D%C3%A0n%20D%E1%BB%B1ng%20V%C3%A0%20S%E1%BA%A3n%20Xu%E1%BA%A5t%20%3A%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1u%20Studio.%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%227hbeJVgwJfg%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22Ca%20kh%C3%BAc%20%3A%20T%E1%BB%8F%20T%C3%ACnh%204.%20Ca%20s%E1%BB%B9%20%3A%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20B%C3%A1u%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22mx-1WK_gm34%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22T%C6%B0%20S%E1%BA%BFn%20Mi%E1%BB%81n%20T%C3%A2y%20-%20Ho%C3%A0ng%20Tu%E1%BA%A5n%20Minh%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22qiKUtKMGDyU%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%B9%20T%C3%B4i%20-%20Acoustic%20Version%20-%20Dung%20LT%20-%20T%E1%BB%AB%20CD%20Vol%205%20M%E1%BA%B9%20y%C3%AAu.%20Violin%20%3A%20C%C3%A1t%20Du.%20Guitar%20%3A%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Quang%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22xOBI_OXl9i0%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%C3%B9a%20H%E1%BA%A1%20Cu%E1%BB%91i%20C%C3%B9ng%20-%20V%C3%B5%20L%C3%AA%20Vy%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22KfhMJscnDS0%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22Masup%20Phan%20M%E1%BA%A1nh%20Qu%E1%BB%B3nh%20Ft%20SooBin%20-%20%C4%90i%20Th%E1%BA%ADt%20Xa%20%C4%90%E1%BB%83%20Tr%E1%BB%9F%20V%E1%BB%81%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22GWTAPnV1yUg%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25″][slz_button btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22C%C3%82U%20H%E1%BB%8EI%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20G%E1%BA%B6P%20NH%E1%BA%A4T%22%2C%22box_shadow%22%3A%22true%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fbang-gia-thu-am-quang-cao%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25203%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_width%22%3A%222%22%2C%22border_style%22%3A%22dotted%22%2C%22border_radius%22%3A%222%22%2C%22margin_right%22%3A%222%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22H%C3%8CNH%20%E1%BA%A2NH%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fhinh-anh-3-studio-a-b-c%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25204%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_column_text css_animation=”fadeInDownBig”]

Playlist Những Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Do Các Bạn Yêu Ca Hát Thu Âm Tại Nguyễn Báu Studio :

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column]

.
.
.
.